บุคลากร
 • บุคลากร

   บุคลากรในฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

  นายสงขลา จุลกะเศียน
  Mr Songkhla Chulakasian
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงมอสโก
  Minister Counselor (Agricultural)

ตกลง