การคาดการณ์สถานการณ์การผลิตยาสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024
23 ม.ค. 2567
80
0
การคาดการณ์สถานการณ์การผลิตยาสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024
การคาดการณ์สถานการณ์การผลิตยาสัตว์ของรัสเซีย ในปี 2024

Mr. Sergey Kasparyants กรรมการบริหารบริษัทในเครือ VIC groups ได้ให้ความเห็นต่อสถานการณ์การผลิตยาสัตว์ของรัสเซีย โดยคาดว่าในปี 2024 จะมีปริมาณการผลิตยาสัตว์ภายในประเทศของรัสเซียจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ประกอบการผลิตยาภายในประเทศ กำลังจะกลายเป็นผู้นำในตลาดรัสเซีย ในขณะที่สต๊อกยาสัตว์นำเข้ากำลังก็กำลังจะหมดลง หลักจากที่ผู้ผลิตยาจากต่างประเทศไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ ทำให้ไม่ได้รับการรับรองหรือไม่ได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GMP ของประเทศรัสเซีย

รัสเซียได้มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ ที่ห้ามให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และวัคซีนที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน GMP ของประเทศรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 เป็นต้นมา ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในช่วง 1-2 ปีหลังจากนี้ผู้ผลิตยาสัตว์ในประเทศจะมีการเพิ่มจำนวนโรงงานการผลิต และต้องการรับเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่บริษัทจากต่างประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถทำกิจการในประเทศรัสเซียต่อไปได้ และจะเริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังคาดว่าในช่วง 3-5 ปีต่อไปจากนี้ ตลาดยาสัตว์ของรัสเซียจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยรัสเซียจะลดการพึ่งพาการนำเข้ายาสัตว์จากต่างประเทศ

Mr. Sergey Kasparyants ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทในเครือ VIC groups ได้มีการผลิตสัตว์ยาชนิดใหม่ขึ้นเองเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ยังเคยขึ้นทะเบียนในประเทศรัสเซียและอีเออียูมากถึง 11 รายการ รวมทั้งในปี 2024-2025 ทางบริษัทได้มีการขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มมากขึ้นอีก 9,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการผลิตยาสัตว์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต

Ms. Tatyana Kolchanova ผู้จัดการทั่วไปของสหภาพธุรกิจสัตว์เลี้ยงของรัสเซีย ได้ให้ข้อมูลว่า ปี 2023 ที่ผ่านมา เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโรงงานผู้ผลิตยาสัตว์และอาหารสัตว์ของรัสเซีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตยาสัตว์ทีต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่มอัตราการผลิต การพัฒนายาสัตว์ชนิดใหม่ถูกได้รับการส่งเสริม และกระบวนการขึ้นทะเทียนยาสัตว์ที่มีการลดความซับซ้อนของขั้นตอน ส่งผลให้ในช่วงปลาย 2023 มีการขึ้นทะเบียนยาสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงมากกว่า 20 รายการ บริษัทผู้ผลิตยาสัตว์ของรัสเซียครองตลาดมากถึง 40% และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในปี 2024 ในขณะที่การนำเข้ายาสัตว์จากต่างประเทศจะลดลงในปี 2024 แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตยาของต่างประเทศ จะยังไม่ได้ประกาศถอนกิจการจากรัสเซียก็ตาม ซึ่งเหตุดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ที่บังคับให้ยาสัตว์ที่วางขายในรัสเซียต้องได้รับการรับรอง GMP ของรัสเซียก่อน ทำให้ปริมาณการผลิตยาสัตว์ขึ้นเองในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนการนำเข้า และในอนาคตก็มีแนวว่ารัสเซียอาจจะมีการส่งออกยาสัตว์ไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

ที่มา: www.vetandlife.ru

ตกลง