สถานการณ์ไข่ไก่ของประเทศคาซัคสถาน
28 ก.พ. 2567
238
0
สถานการณ์ไข่ไก่ของประเทศคาซัคสถาน
สถานการณ์ไข่ไก่ของประเทศคาซัคสถาน

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน Agency for the Protection and Development of Competition ของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดไข่ไก่และการแข่งขันของตลาดขายส่งไข่ไก่ของคาซัคสถาน พบว่าการค้าไข่ไก่ของคาซัคสถานนั้น มีความผูกขาดทางการตลาดสูง โดยกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกหลักของประเทศจำนวน 34 ฟาร์ม ที่ดำเนินงานธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยคาดว่าเกิดจากการที่รัฐบาลดำเนินมาตรการในการควบคุมราคาไข่ไก่ค้าส่งให้คงที่ ทำให้ฟาร์มสัตว์ปีกขายไข่ไก่รายเล็กขายไข่ไก่ ผ่านผู้ค้าคนกลางมากขึ้น  

จากข้อมูลสถิติในปี 2022 พบการผลิตไข่ไก่ของคาซัคสถานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 4.2% การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% และการนำเข้าลดลง 2.4% อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 คาซัคสถานกลับมีปริมาณการผลิตไข่ไก่ลดลง 2.1%  การส่งออกลดลง 17%  หากแต่มีการนำเข้าไข่ไก่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

นอกจากนี้ ยังพบว่าในปี 2023 ราคาไข่ไก่ในคาซัคสถานเพิ่มสูงขึ้น 13% เนื่องจาก ราคาต้นทุนการนำเข้าพรีมิกซ์ ยารักษาสัตว์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อบรรเทาการเพิ่มขึ้นของราคาไข่ไก่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2022 และต้นปี 2023 รัฐบาลคาซัคสถานได้ออกชุดมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุมราคาค้าไข่ไก่ โดยได้ดำเนินการออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการผลิตไข่ไก่ และผู้ค้าส่งไข่ไก่จำนวน 11 ฉบับ ดำเนินการสอบสวนกับผู้ผลิตไข่ไก่จำนวน 8 รายในเขต Shymkent (Shymkent Kus) ภูมิภาคอัลมาตี (Sary-Bulak, Alsad),  Kostanay (Zhas-Kanat), Turkestan (Bes-Kara), ภูมิภาคคาซัคสถานเหนือ (Adel kus, Alekri), ภูมิภาค Akmola (Rock-hen) และมีการมีการปรับผู้ที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไปแล้วเป็นเงิน 124.8 ล้านเทงกีคาซัคสถาน (หรือประมาณ 12 ล้านบาท)

ที่มาข้อมูล emeat.ru

ตกลง