ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
10 พ.ย. 2564
30
0
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ร่วมพิธีทอดผ้าป่า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ประธานในพิธี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีตามกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการตามกำหนดการ ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ในการนี้ นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
ตกลง