ตกลง
ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมา

   

  ประวัติความเป็นมา

   

  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภายใน ๓ ปี ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้น เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
   
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๔๐ และเริ่มปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ และทำการเปิดสำนักงานเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๐ อาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๖/๑๓๗ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้ย้ายสำนักงานฯที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี ๒๕๔๒ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประหยัดงบประมาณค่าเช่าอาคารในยุคของเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ปัจจุบันที่ทำการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๕-๓๐๒๓-๔ โทรสาร ๐-๕๕๒๕-๓๐๓๙