ตกลง
เอกสารประกอบการประชุม Big Data 12 มีนาคม 2563
9 มี.ค. 2563
113
395
เอกสารประกอบการประชุม Big Data 12 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลสำคัญ (Big data) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก)  ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก