ตกลง
รายงานการประชุมคณะทำงาน Big data ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
30 เม.ย. 2563
72
48
รายงานการประชุมคณะทำงาน Big data ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

รายงานการประชุมคณะทำงาน Big data ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก