ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64
20 ม.ค. 2564
220
125
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
งดปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๖๓/๖๔ พร้อมทั้งขอให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างดสูบน้ำเพื่อการเกษตร 

ตกลง