ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
  ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

  ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครเป็นส่วน
  ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ.2538 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538  หน้า 7  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาและแผน ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด กำกับ  ดูแล  และประสานการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่มีหลายส่วนราชการ ร่วมกัน ติดตามประเมินผลการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด  โดยมีเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ประจำจังหวัด

          การบริหารงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการจังหวัด (กจ.) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญสู่ภู มิภาคพ.ศ.2535 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค  จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การบริหารงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และใช้ในการบริหารการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด  ให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ และสนองนโยบายของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          ปี พ.ศ. 2540  สำนักงานมาจัดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ของศาลากลางจังหวัดสกลนคร

          ปี พ.ศ. 2542  ย้ายสำนักงานเข้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้นสอง ซึ่งเดิมเป็นห้องจ่าจังหวัด   

          ปัจจุบัน  สำนักงานเกษตรและสกรณ์จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 หลังเก่า  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตกลง