โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

  2540 - 2542  นายมานพ ชมภูจันทร์
  2542 - 2542  นายเธียรชัย อุ่นจิตต์วรรธนะ
  2542 - 2550  นายสุเทพ วะศินรัตน์
  2550 - 2552  นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
  2552 - 2553  นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
  2553 - 2556  นายอภิชาติ สังข์ศรี
  2556 - 2559  ดร.พัฒนา นุศรีอัน
  2559 - 2560  นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
  2560 - 2560  นายเทวินทร์ นรินทร์
  2561 - 2562  นายสุรเทพ กิจกล้า
  2562 - 2563  นางสาวเอื้องพร นพคุณ
  2563 - 2564  นางจันทิรา โยธิการ
  2564 - ปัจจุบัน นายฉัตรชัย  ศรีเฉลา

 • ผังโครงสร้าบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ตกลง