รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของการจ้างงานระดับตำบล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2564
21 ม.ค. 2564
215
146
รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของการจ้างงานระดับตำบล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2564

รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของการจ้างงานระดับตำบล   
ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2564

ตกลง