วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • อำนาจหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  วิสัยทัศน์

            เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด อำนวยการและบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็ง


  พันธกิจ

            1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานเพิ่มขึ้น

            2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ

            3. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ตกลง