ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ประจำปี 2565
29 ก.ย. 2566
24
55

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ประจำปี 2565

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง