ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
8 ม.ค. 2561
162
0
 เลือกดูยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปี  
 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ลำดับ  
1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
2  การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
3  การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
4  การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
 ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์
ตกลง