วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์จังหวัดสุโขทัย

  “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ปลอดภัยจากสารพิษ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน”

 • วัฒนธรรม " HOPE ”

  มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน "HOPE”

  H : Honesty : มีคุณธรรม

  O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน

  P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  E : Establish : สร้างสรรค์

 • พันธกิจ

  พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข้งขัน 

  พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารพิษควบคู่กับ              

                  ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างช่องทางทางการตลาด และรองรับการเปิด                 

                  เสรีทางการค้า 

  พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมองค์กรการเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพมั่นคงมีความเป็นอยู่ 

                 อย่างพอเพียงและผาสุก 

  พันธกิจที่ 4  วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมสู่เกษตรกร

   

 • ภารกิจของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  กฎกระทรวง

   

  ข้อที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และ  การจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

  ข้อที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัดเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

  ข้อที่ 3 กำกับ  ดูแล  ควบคุม  ประสาน  ดำเนินงาน  ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

   

  ข้อที่ 4 ดำเนินงานโครงการพิเศษ  โครงการในพระราชดำริ  งานช่วยเหลือเกษตรกร  งานภัยพิบัติการเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง  และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

   

  ข้อที่ 5 กำกับ  ดูแล  ควบคุม  และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

   

  ข้อที่ 6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

  ข้อที่ 7 กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

   

  ข้อที่ 8 ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

   

  ข้อที่ 9 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ตกลง