ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2565
6 ม.ค. 2563
110
0

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2565 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง    

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนและคุณภาพชีวิต สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุโขทัย

(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร     

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงอาหาร

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสารสนเทศการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ตกลง