ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561
11 ก.ค. 2561
138
87
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561

ฝนตกปานกลางถึงหนักมาก มะนาวทุกระยะการเติบโต ผีเสื้อตัวเต็มวัยจะวางไข่ใต้เนื้อเยื่อใบใกล้เส้นกลางใบ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและชอนไชอยู่ในระหว่างผิวใบ หนอนจะทาลายด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ รอยทาลายสังเกตได้ง่ายตั้งแต่เริ่มทาลายโดยเห็นเป็นเส้นทางสีขาวเรียวยาวในระยะเริ่มแรกและขยายใหญ่ขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวไปมา ใบมีลักษณะบิดงอลงทางด้านที่มีหนอนทาลาย นอกจากทาลายใบแล้ว ถ้ามีการระบาดมากหนอนจะเข้าทาลายกิ่งอ่อน และผลอ่อนด้วย รอยแผลที่เกิดจากการทาลายจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งทาให้เกิดโรคแคงเกอร์รุนแรงขึ้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ