ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561
1 ส.ค. 2561
151
93
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561

ทุเรียน (ภาคใต้) ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โรครากเน่า และโคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)

อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูที่รากฝอยจะพบรากฝอยมีลักษณะเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้้าตาลและหลุดล่อนง่าย เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ท้าให้ต้นทุเรียนโทรมและยืนต้นตาย

อาการที่กิ่งและที่ล้าต้นหรือโคนต้น ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายคราบน้้าบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ซึ่งในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นหยดน้้าสีน้้าตาลแดงออกมาจากบริเวณแผล และจะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัด ท้าให้เห็นเป็นคราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบน้้า จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน้้าตาล ถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะท้าให้ทุเรียนใบรวงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ