ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

                 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 หน้า 7 โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งครบ 76 จังหวัด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ 2540

               สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ตำบลสนามชัย ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารส่วนภูมิภาค

ตกลง