ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมา
            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยให้ทดลองจัดตั้งขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชัยนาท ขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็นงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2538 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อที่จะเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเป็นการถาวรเช่นเดียวกับกระทรวงหลักอื่น ๆ ในการประสานกับราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้จัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2540
            สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดตั้ง เมื่อปี 2539 เดิมได้เช่าอาคารสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 447 ถนนสุรินทร์-ลำชี  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โดยมีนายเพชรไทย สุรเตมีย์กุล เป็นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์คนแรก ต่อมาในเดือน มกราคม 2546 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 111 ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่
  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

  วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการบริหาร จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
  - เพื่อปรับระบบการบริหาร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความสำคัญต่อการผลิตของเกษตรกรที่สอดคล้องกับทรัพยากรและความจำเป็นของพื้นที่
  - เพื่อให้มีหน่วยงานประสานแผน มีผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ถาวรและชัดเจน ทำให้เกิดแผนผสมผสานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด
  - เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
            การบริหารงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กำหนดให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการจังหวัด (กจ.) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและกระจายอำนาจความเจริญไปสู่ภูมิภาค พ.ศ. 2535 จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) รวมทั้งเป็นศูนย์บริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

ตกลง