ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
Mission
 • บทบาท ภารกิจ
  • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
  • เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
  • ติดตามและรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรในญี่ปุ่น อาทิ การประมูลข้าว การนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆ รสนิยมและแนวโน้มการบริโภคของชาวญี่ปุ่น อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
  • ประสานงานความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้กรอบต่างๆ อาทิ JTEPA ASEAN เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น
  • ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
  • ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทยในตลาดญี่ปุ่น และประสานงานกับผู้นำเข้าเพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งสินค้าประมง และปศุสัตว์
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการเกษตร และสินค้าเกษตรไทย
ตกลง