บุคลากร
Personnel
 • บุคลากร


  นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
  Mr. Somsak  Vivithkeyoonvong
  ソムサック・ヴィヴィットゲユーンウォン
  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
  Minister Counselor (Agricultural)
  公使参事官(農務担当)

   


  นายสกนธ์ วนาเศรษฐี
  Mr. Sakon Wanasethi
  サコン・ワナセッティー
  ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
  Counsellor (Agricultural)
  参事官(農務担当)

 • พื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการไทยในต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง