สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2564
29 มี.ค. 2564
57
16
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น
สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2564

1. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของญี่ปุ่นในปี 2562 ลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (13 มีนาคม 2564)
2. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจัดทำร่างรายละเอียดวิธีการประเมินความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้มีความชัดเจนกว่าที่ใช้ในปัจจุบัน (13 มีนาคม 2564)
3. จังหวัด Tochigi แถลงดำเนินการกำจัดไก่ในฟาร์มต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงเสร็จสิ้นแล้ว (16 มีนาคม 2564)
4. กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เสนอร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภาคเกษตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (16 มีนาคม 2564)
5. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ญี่ปุ่นส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (18 มีนาคม 2564)
6. ในปีงบประมาณ 2563 ญี่ปุ่นมีปริมาณประมูลข้าวนำเข้าจากออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลง CPTPP ได้ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณตามโควตา (18 มีนาคม 2564)
7. รัฐบาลญี่ปุ่นระบุความตกลง RCEP จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของญี่ปุ่น


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ตกลง