สินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทยที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดสั่งตรวจ (Inspection Order)
22 เม.ย. 2564
72
0
สินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทยที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดสั่งตรวจ
สินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทยที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดสั่งตรวจ (Inspection Order)

สินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทยที่สาธารณรัฐเกาหลีกำหนดสั่งตรวจ (Inspection Order)

  • สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศไทย
รายการ รายละเอียด ช่วงเวลาที่มีผลบังคับ
โหระพา (ใบ) สารเคมีทางการเกษตร 8 ชนิด ได้แก่ Methomyl, Cypermethrin, Chlorfenapyr, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Chlorothalonil, Carbaryl, Pyraclostrobin 25 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 64
ผักชีฝรั่ง สารเคมีทางการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ Chlorpyrifos, Cypermethrin, Azoxystrobin, Prochloraz, Fipronil 30 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 64 

 

  • สินค้าเกษตรที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก
รายการ รายละเอียด ช่วงเวลาที่มีผลบังคับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปผงที่ประกอบด้วยปริมาณมะรุม Drumstick tree (ชื่ออื่นๆ : Moringa) ไม่น้อยกว่า 50% โลหะหนัก 30 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 64
ผลิตภัณฑ์ในรูปผงที่ประกอบด้วยปริมาณชบา (Hibiscus) มากกว่า 50% โลหะหนัก 23 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 64
ชา (Leached tea) ที่ผลิตจากใบ lemon balm 100% สารเคมีทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ Methomyl, Cyfluthrin, Boscalid, Chlorpyrifos, Iprodione, Chlorothalonil 25 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 64
ผักผลไม้แปรรูปและชาก้อนที่อยู่ในรูปผงประกอบด้วยต้นอ่อนบาร์เล่ย์ มากกว่า 50% โลหะหนัก 25 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 64
ผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่ผลิตโดยใช้ Antarctic krill เป็นวัตถุดิบ สารทำละลายตกค้าง 5 ชนิด ได้แก่ Hexane, Acetone, Ethly acetate, Isopropyl alcohol, Methyl alcohol 1 ก.ย. 63 - 31 ส.ค. 64

 

ทั้งนี้ ในการนำเข้าต้องส่งผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการในประเทศไทย

หมายเหตุ
1. หลักเกณฑ์ในการกำหนดรายการสินค้าสั่งตรวจ ได้แก่ 1) มีการนำเข้าในปีก่อนหน้ามากกว่า 50 ล็อต และมีอัตราตรวจพบสารเคมีสูง 10 อันดับแรก หรือ 2) มีปริมาณนำเข้ามากและมีอัตราตรวจพบสารตกค้างเพิ่มขึ้นสูง 
2. ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดย MFDS จำนวน 12 แห่ง

 

ประมวลข้อมูลจาก https://impfood.mfds.go.kr/CFBEE01F01

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 เม.ย. 64

ตกลง