โครงสร้าง
Structure/Authority
  • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
  • โครงสร้างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ตกลง