ตกลง
ภารกิจ/หน้าที่
Mission
 • พื้นที่รับผิดชอบ

  ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 7 พื้นที่ ทางตอนใต้ของจีน ครอบคลุมมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ฝูเจี้ยน (Fujian) ยูนนาน (Yunnan) ไห่หนาน (Hainan) และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Guangxi) รวมถึงเขตบริหารพิเศษอีก 2 แห่ง คือ ฮ่องกง (Hong Kong) และมาเก๊า (Macao)

   

 • บทบาท ภารกิจ

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายการเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนภายในเขตอาณา ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีน

  2. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรและประมงระหว่างไทยและจีน

  3. ประสานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของสินค้าเกษตรและประมงไทยที่ส่งมายังประเทศจีน

  4. ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์สินค้าเกษตรและประมงไทยในตลาดจีน

  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาสินค้าเกษตรและประมงไทยในจีน