ตกลง
ตารางแสดงราคายางพาราไทยแต่ละชนิดในตลาดประเทศจีน และปริมาณสต็อกยางพาราที่สำคัญของจีน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ปรับปรุงข้อมูลรายวัน)
1 ธ.ค. 2562
50
44