ตกลง
เกี่ยวกับ IT Help Desk
About Us
 • เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่สนับสนุนและให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในและปัจจุบันปัญหาการใช้งานโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ทุกหน่วยงานภายใน

 • บริการของศูนย์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  สป.กษ ศทส.ได้ตั้งศูนย์ IT Help Desk ขึ้นเพื่อบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและระบบการให้บริการที่เข้าสู่มาตรฐานเพียงแต่ท่านโทรหาเราเท่านั้น

  1. รับปรึกษาปัญหาด้านเทคนิค ให้ความช่วยเหลือและซ่อมบำรุงทางด้าน เทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารต่างๆ
  2. ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address @opsmoac.go.th และ @moac.go.th)
  3. ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศต่างๆตามความต้องการของหน่วยงาน