ตกลง
ข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ
Service Level Agreement
 • กระบวนการทำงาน

  1. ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ระยะเวลา 6 นาที
  2. Hardware
  - Format + ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  - ติดตั้ง Driver ระยะเวลา 20 นาที (ถ้ามี Driver พร้อมติดตั้ง)
  - Printer
  - Acceccories
  3. Software
  - Setup Microsoft Office ระยะเวลา 45 นาที
  - Setup Antivirus ระยะเวลา 20 นาที
  - Setup Utility Program ระยะเวลา 20 นาที (ระยะเวลาต่อ 1 โปรแกรม)
  4. Network
  - ติดตั้ง IP address ระยะเวลา 20 นาที
  - ติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลา 2 วัน (เพิ่มจุดเครือข่าย)
  5. ให้คำแนะนำอื่นๆ (ตามความเหมาะสม )

 • ข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA ( Service Level Agreement )

  1. SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ข้อตกลงเพื่อรับประกันการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาแต่ละกระบวนงานที่กำหนดไว้ ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  2. ระยะเวลาตาม SLA หมายถึง ระยะเวลาการให้บริการ กรณีพื้นฐานปกติของปัญหาในแต่ละด้านทางเทคนิค โดยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เท่านั้น