ตกลง
หนังสือภายในและภายนอกต่างกันอย่างไร
9 ก.พ. 2560
359
0

หนังสือภายใน หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษในรูปแบบบันทึกข้อความ สำหรับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือภายในที่ใช้ติดต่อราชการจะดำเนินกับทุกสำนัก/กอง ของ สป.กษ. ยกเว้นเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หนังสือภายนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการใช้กระดาษในรูปแบบตราครุฑ สำหรับ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แบ่งประเภทเป็นดังนี้
• หนังสือตราครุฑ ใช้ติดต่อราชการระหว่างผู้บริหารระดับกระทรวง กรม กอง กับ ส่วนราชการภายนอก ยกเว้น หน่วยงานในสังกัด และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ใช้หนังสือในรูปแบบบันทึกข้อความ