ตกลง
การแก้ไขปัญหาการส่งหนังสือผิดหน่วยงาน
9 ก.พ. 2560
372
0

การส่งหนังสือแบ่งเป็น 2 กรณี
     กรณีที่ 1 การส่งหนังสือภายใน ในกรณีผู้รับปลายทางยังไม่ได้รับเรื่อง ให้เข้าสู่ช่องทางแก้ไขหนังสือ เลือกหนังสือฉบับที่ต้องการแล้วดึงเรื่องกลับ แต่ถ้าผู้รับปลายทางรับเรื่องเข้าไปแล้ว และเห็นว่าไม่ใช่หนังสือของตนเอง ให้ทำการคืนเรื่อง และใส่หมายเหตุ
     กรณีที่ 2 การส่งหนังสือภายนอก ถ้าส่งในระบบผิดให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไขในระบบแบบเชิงลึก