ตกลง
การสร้างหนังสือเวียนที่ต้องแจ้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สป.กษ. ต้องทำอย่างไร
9 ก.พ. 2560
369
0

ต้องเลือกประเภทหนังสือเป็น “หนังสือภายนอก” ในส่วนของบันทึกหน่วยงานที่แจ้งเวียนจะมีปุ่ม “สลับหน่วยงานภายนอก/ภายใน” ให้สามารถเลือกหน่วยงานที่ต้องการแจ้งเวียนได้ทั้งภายนอกและภายใน