เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)
3 ก.ย. 2564
567
0
ตกลง