อำนาจหน้าที่
Mission
 • อำนาจหน้าที่ ของกองการเจ้าหน้าที่

  1. จัดทำแผนงานและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและสหกรณ์ เว้นแต่การฝึกอบรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบ คุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและสหกรณ์
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

  - งานสารบรรณ
  - งานบริหารงบประมาณ
  - งานบริหารการเงินและบัญชี
  - งานบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
  - งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - งานการประชุม
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน

  - การกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของ สป.กษ.
  - จัดทำแผนอัตรากำลังของ สป.กษ.
  - การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในของ สป.กษ.
  - วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
  - วิเคราะห์ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และการจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
  - ประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  - การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ะบบราชการของสป.กษ.
  - การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน และการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ของ สป.กษ.
  - การให้บุคลากรออกจากราชการของ สป.กษ.
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การย้าย และการโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
  - การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวง
  - ดำเนินการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ การย้าย และการโอนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสังกัดกระทรวง
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

  - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและนันทนาการของ สป.กษ. และกระทรวง
  - ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ของ สป.กษ. 
  - ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ. และกระทรวง
  - ดำเนินการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ สป.กษ. 
  - ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงหลวง
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  - จัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ.
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
  - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของ สป.กษ.
  - จัดทำรายงานประจําปีของกองการเจ้าหน้าที่
  - ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัตของบุคลากรในสังกัด สป.กษ. และข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
  - การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในสังกัด สป.กษ. และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
  - ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  - จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  - ควบคุมการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากร ในสังกัด สป.กษ
  - ควบคุมการเกษียณอายุราชการ และการรับรองทวีคูณของบุคลากรในสังกัด สป.กษ.
  - ดำเนินการจัดทำบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • อำนาจหน้าที่ของกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

  - การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ.
  - การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
  - การดำเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการ
  - การดำเนนการตามหลักเกณฑ์ การควบคุมจริยธรรม และการรักษาจรรยาข้าราชการ
  - การรักษาวินัย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาจรรยาข้าราชการ
  - การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คําปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ตกลง