โครงสร้าง
 • วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานกลาง สนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ภารกิจ

  1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง เว้นแต่การฝึกอบรม

  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • พันธกิจ

  1. บริหารงานบุคคล (เว้นแต่การฝึกอบรม) ให้สอดคล้องกับแนวทางที่องค์กรกลางบริหารงาน บุคคลกำหนด
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองกลางเจ้าหน้าที่
  3. พิจารณาดำเนินการทางวินัย และร้องทุกข์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ ป้องกันการกระทำผิดทางวินัย
  4. จัดสวัสดิการและนันทนาการ

 • เป้าประสงค์

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 • ยุทธศาสตร์

  1. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

  3. ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม

  4. พัฒนาการให้บริการด้านประโยชน์และสวัสดิการ

  5. บริหารองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่

 • ติดต่อสอบถาม กองการเจ้าหน้าที่
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ฝ่ายบริหารฯ : 0-2282-4424 , 0-2281-5955 ext. 235

  กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม : 0-2281-1132 , 0-2281-5955 ext. 255

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : 0-2281-4168 , 0-2281-5955 ext. 219

  กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน : 0-2281-4167 , 0-2281-5955 ext. 236

  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง: 0-2281-3560 , 0-2281-5955 ext. 327

  กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ: 0-2281-3933 , 0-2281-5955 ext. 174

  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์: 0-2629-9094 , 0-2281-5955 ext.148

  โทรสาร: 0-2281-8293

  E-Mail : pd@moac.go.th , pd_moac@yahoo.com

 • โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่

  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 47 อัตรา
  พนักงานราชการ 20 อัตรา
  ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา

  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ตกลง