ติดต่อเรา
Contact Us
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กองการเจ้าหน้าที่
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในหน่วยงาน
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป เบอร์ตรง 0-2282-4424 เบอร์ต่อภายใน 235
  • กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม เบอร์ตรง 0-2281-1132 เบอร์ต่อภายใน 255
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์ตรง 0-2281-4168 เบอร์ต่อภายใน 219
  • กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน เบอร์ตรง 0-2281-4167 เบอร์ต่อภายใน 236
  • กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เบอร์ตรง 0-2281-3560 เบอร์ต่อภายใน 327
  • กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ เบอร์ตรง 0-2281-3933 เบอร์ต่อภายใน 174 
  • กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เบอร์ตรง 0-2629-9094  เบอร์ต่อภายใน 148

  ช่องทางติดต่อทางอีเมล

  • pd@moac.go.th
  • pd_moac@yahoo.com
 • map
ตกลง