แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
26 เม.ย. 2567
144
1,008

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 2542
2. พ.ร.ฎ. การกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2549
3. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
4. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(บำนาญ)
5. กฎฯ เรื่องการใช้เครื่องแบบข้าราชการนอกประจำการ (นก) (28 ต.ค. 2557)
6. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การดำเนินการ
7. ขั้นตอนการขอมีบัตรฯ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
8. ขั้นตอนการขอทำบัตรฯ พนักงานราชการ
9. การใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
10. เกร็ดความรู้

แบบคำขอ
11. แบบคำร้องขอทำบัตรข้าราชการสังกัด สป.กษ.
12. แบบคำร้องขอทำบัตรพนักงานราชการ สป.กษ.
13. แบบคำร้องขอทำบัตรลูกจ้างประจำสังกัด สป.กษ.
14. แบบคำร้องขอทำบัตรข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ สป.กษ.
15. แบบคำร้องขอทำบัตรลูกจ้างผู้รับบำเหน็จบำนาญ สป.กษ.
16. แบบคำร้องขอทำบัตรข้าราชการสังกัด กระทรวงฯ (อธิบดี สร.)
17. แบบคำร้องขอทำบัตรข้าราชการสังกัด กระทรวงฯ (ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ)
18. แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ตกลง