ตกลง
ภารกิจ/หน้าที่
Mission
 • บทบาท

  พื้นที่รับผิดชอบ

  อินโดนีเซีย กลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์ตะวันออก

  บทบาท ภารกิจ

  1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

  3. เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การเจรจาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ติดตามกฎ ระเบียบ ติดตามการแก้ไขปัญหาหอมแดง

  4. ติดตาม ประสานในเรื่องกฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ อาทิ การแก้ไขปรับปรุงกฎ ระเบียบของอินโดนีเซีย

  5. ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

  6. ร่วมมือและให้ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ประสานการดูงานและการจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งกรอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร IMT-GT, ASEAN เป็นต้น

  7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ

  8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย

  9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย

  10. ประสานการแก้ไขปัญหาการจับกุมเรือประมงและลูกเรือประมงไทย