ตกลง
CoP: ครั้งที่ 2/2556 การควบคุมการใช้และการจำหน่ายรถราชการ & การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
17 มิ.ย. 2556
358
13,849
CoP:ครั้งที่2/2556การควบคุมการใช้และการจำหน่ายรถราชการ
CoP: ครั้งที่ 2/2556 การควบคุมการใช้และการจำหน่ายรถราชการ & การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา

     การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP) สำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ครั้งที่ 2/2556 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2556

     องค์ความรู้เรื่อง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ : การควบคุม การใช้และการจำหน่ายทรัพย์สิน 

     องค์ความรู้เรื่อง ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา

MOAC Image