ตกลง
การจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562
25 ก.ย. 2562
214
504
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ผู้ที่ได้รับการยกย่องชมเชย
ผู้ที่ได้รับการยกย่องชมเชย จากการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

KM เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้

1. เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1006/ว17 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2558

2. ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

3. การโอน/ย้าย ข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

MOAC Image