ตกลง
ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 2/2557
14 พ.ย. 2557
305
840

ด้วยประธานคณะทำงานจัดการความรู้ สป.กษ. กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเกษตราธิการ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงขอเชิญผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงานจัดการความรู้ของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย