ตกลง
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4
2 ก.พ. 2562
1,372
0
การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม
การฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีได้จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากจังหวัดลพบุรีให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่เกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรทั่วไปทั้งหมด จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ การผลิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และนำความรู้ไปใช้ในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยวันนี้เป็นการเปิดการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 หลักสูตร "ผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟักเสริมข้าวแดงต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพ" มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี