วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่

   วิสัยทัศน์ (Vision) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่ม เสริมความมั่นคงด้านอาหาร มีมาตรฐานความปลอดภัย” 

   พันธกิจ (Mission)
   1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ด้านคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
   2. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
   3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
   5. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
   6. ส่งเสริมให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้และทักษะด้านการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
   7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร

   

  ภารกิจอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
  2 .ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
  4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
  5. กำกับดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
  6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
  7. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  8. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ตกลง