สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 ต.ค. 2563
54
25

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ตกลง