หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการจัดทำ โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 ธ.ค. 2563
213
437

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการจัดทำ โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง