ประวัติความเป็นมา
History
 • ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

       คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นการถาวรได้ โดยให้รวมงานด้านการปฏิบัติการของหน่วยงาน ในสังกัดจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภายใน 3 ปี ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้น เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 สำนักงานฯ ตั้งรวมอยู่กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต่อมาได้เช่าอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่เลขที่ 221/17-18 ซอย 3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ ชั้น 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) เลขที่ 123 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จนถึงปัจจุบัน โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

       ปี 2538-2543              นายสารกิจ  ถวิลประวัติ 
       ปี 2543-2550              นายกัมพล  สงเคราะห์  
       ปี 2550-2551              นายศิริชัย  ฤทธิรงค์ 
       ปี 2551-2553              นายอุดร  เสนากัสป์
       ปี 2553-2555              นายพีรพันธ์  คอทอง
       ปี 2555-2558              นางพิชญ์สินี  จิระวัฒน์
       ปี 2558-2559              นางสาวจิรนันท์  พงศ์สำราญ
       ปี 2560-2563              นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์
       ปี 2563-ปัจจุบัน          นายสุขุมวิท  สุขพันธุ์ถาวร
      

ตกลง