วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • อำนาจหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

  1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด         

  2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงของจังหวัด         

  3) กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด         

  4) ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด         

  5) กำกับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด         

  6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด         

  7) กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย         

  8) ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด         

  9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • เป้าหมายการพัฒนา

  “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 • พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

  3. พัฒนาสารสนเทศการเกษตร และส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

  4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สมดุล และยั่งยืน

ตกลง