ประชาสัมพันธ์รายจะเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง
26 มี.ค. 2567
16
12

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายจะเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง

ตกลง