รวมช่องทาง การรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ E - Service
20 พ.ค. 2565
252
0
ชื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) Link เชื่อมโยง หน่วยงานเจ้าของบริการ
ขอใบอนุญาตนำเข้าพืช (NSW) http://e-plant.doa.go.th:21001/ กรมวิชาการเกษตร
ขอใบอนุญาตนำเข้าสารเคมี (NSW) http://e-hazard.doa.go.th:21002/
ขอใบอนุญาตพืช/ซากพืชอนุรักษ์ http://e-cites.doa.go.th:21006/
ขอใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย (NSW) http://e-fert.doa.go.th:21003/
ใบรับรองพืช GMOs http://e-gmo.doa.go.th:21008/
ใบรับรองเมล็ดพืช http://e-seed.doa.go.th:21004/
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร http://www.farmer.doae.go.th/ กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=dof กรมประมง
ระบบเครือข่ายข้อมูลเรือประมง https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ciuu
ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ps
หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ https://apdsouth.fisheries.go.th/shrimp/index.php/aquatic
ใบรับรองจับสัตว์น้ำ https://traceability.fisheries.go.th/tds/
ออกหนังสือรับรองปลาป่น https://traceability.fisheries.go.th/tds/
ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย https://newemove.dld.go.th/req กรมปศุสัตว์
ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ไปต่างประเทศ https://newemove.dld.go.th/req
ใบอนุญาตขายสัตว์/ซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
ขอหนังสือรับรองซากสัตว์ https://newemove.dld.go.th/req
ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย ในเขตควบคุมโรค https://newemove.dld.go.th/req
ขอเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ในไทย สำหรับผู้ประกอบการ EPP https://newemove.dld.go.th/req
ขอเคลื่อนย้ายไข่ออนไลน์ https://newemove.dld.go.th/req
แจ้งโรคระบาดสัตว์ http://esmartsur.net/INFORM.aspx
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร http://trace2.dld.go.th/dldswine/
ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ http://trace2.dld.go.th/dldcattle/
โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม http://breeding.dld.go.th/dairy/dhi/signupForm.php
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน https://landsmaps.dol.go.th/ กรมที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด https://app.dol.go.th/DOL9Q001.aspx
คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีอากรในการทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน http://lecs.dol.go.th/rcal/#/
ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด http://sql.ldd.go.th/service64/index.html กรมพัฒนาที่ดิน
ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน http://www.ldd.go.th/WEB_Water/index.html
ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน http://www1.ldd.go.th/web_Soilanaly/Index.html
จองคิวทำใบขับขี่ https://gecc.dlt.go.th/login กรมการขนส่ง
สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี https://eservice.dlt.go.th/esvapp/esv/ebk/esv02q002/  
ประมูลเลขทะเบียนรถสวย http://tabienrod.com/  
จองเลขทะเบียนรถ https://reserve.dlt.go.th/reserve/  
ใบรับรองระบบการจ่ายตรงเงินบำนาญและเงินอื่น http://apps.dlt.go.th/slip/bomnan/  
ตรวจสอบการคืนสิทธิ์ผู้ประตนตามมาตรา 39 https://www.sso.go.th/wpr/main/search39/param/site/1 สำนักงานประกันสังคม
สร้างบัตร SSO Connect (บัตรประกันสังคม) https://ssoconnect.mywallet.co/  
การให้บริการผู้ประกันตนผ่านอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/wpr/main/login    
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 https://www.sso.go.th/section40_regist/    
ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน https://www.sso.go.th/wpr/main/login  
ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ https://www.sso.go.th/wpr/main/login  
แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว https://www.sso.go.th/eservices/esv/login.do  
ตกลง