วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561
174
0
https://www.youtube.com/watch?v=LUCmhjLhCb0
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ประจำปี 2561
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

ข้อความประชาสัมพันธ์

 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

           ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ในจังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

การแต่งกาย

               - ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบปกติขาว  ลูกจ้างประจำ/พนักงาน เครื่องแบบตามสังกัด

               - ข้าราชการตำรวจทหาร เครื่องแบบปกติขาว (งดกระบี่-ถุงมือ)

               - นักเรียน นักศึกษา ชมรม มูลนิธิ เครื่องแบบตามสังกัด

               - บุคคลทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ

 

 

ประวัติโดยย่อ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

           “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ของทุกปีตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีนี้เป็นปีที่ 63 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 และเป็นปีที่ 16 นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะเป็น
พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด เทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลกให้
รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิผล
เป็นที่ประจักษ์ชัด พระปรีชาสามารถ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปทังในประเทศและต่างประเทศ

 

                                                         

 

 

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ตกลง